1. Definitioner
I dessa villkor har följande definitioner nämnda betydelser
”Avtal” avser Holmgrens serviceavtal tillsammans med dessa allmänna villkor
”Köparen” avser bilens ägare med vilken Avtal ingåtts
”Holmgrens” avser Holmgrens Bil AB

2. Avtalstid och uppsägning
Avtalet upphör:
a) vid avtalstidens utgång,
b) vid överskridande av den avtalade totala körsträckan,
c) om Köparen försäljer bilen som Avtalet avser,
d) om Holmgrens säger upp Avtalet till omedelbart upphörande till följd av att Köparen inte uppfyller sina förpliktelser enligt Avtalet, eller
e) om Holmgrens säger upp Avtalet till omedelbart upphörande till följd av att Holmgrens avtal om service för aktuell tillverkare upphör. Om Avtalet upphör enligt punkterna b-d ovan ska Köparen betala avtalad avgift för resterande månader under avtalstiden. Om Avtalet upphör p.g.a. punkterna b-c ovan ska Köparen meddela Holmgrens skriftligen, varvid Avtalet upphör till det månadsskifte som närmast följer efter det att meddelandet kommit Holmgrens tillhanda.

3. Ångerrätt vid tecknande av Avtal via Holmgrens webbplats
Vid distansavtal som ingås på Holmgrens webbplats har Köpare som är en konsument rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) genom att till Holmgrens sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från Avtalets ingående. Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns att tillgå på Konsumentverkets webbplats (www.konsumentverket.se). Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska Holmgrens återbetala det konsumenten eventuellt har betalat. Återbetalning ska ske utan dröjsmål från den dag Holmgrens underrättades om konsumentens beslut att frånträda Avtalet. Om konsumenten utövar sin ångerrätt har Holmgrens dock rätt att kräva skälig ersättning för åtgärder som vidtagits under Avtalet innan konsumenten lämnade meddelande om att denne önskar nyttja ångerrätten.

4. Köparens åtaganden
Köparen åtar sig att:
a) ansvara för bokning av service enligt rekommenderat serviceintervall i bilens instruktionsbok,
b) endast lämna in bilen för service vid anläggning som Holmgrens anvisat för service av fordon av aktuella tillverkare,
c) vid varje servicetillfälle uppvisa giltigt Avtal, samt
d) erlägga samtliga avtalade månadsavgifter senast på respektive förfallodag.

5. Arbeten som omfattas av Avtalet
Avtalet omfattar underhållsservice enligt fordonstillverkarens servicehäfte utförd av Holmgrens eller av Holmgrens anvisad verkstad samt arbete och material såsom oljor, vätskor och servicedelar som ingår i ordinarie service. Avtalet omfattar vidare eventuella andra tillägg som framgår av Avtalets definierade omfattning.

6. Exempel på tjänster som inte omfattas av Avtalet
Tjänster som inte omfattas är, bland annat men inte uteslutande:
a) tvättning och städning av fordonet,
b) reparation av plåt-, kaross, korrosions-, lack-, glas- eller lyktskador,
c) påfyllning av oljor och vätskor mellan ordinarie servicetillfällen,
d) byte av däck,
e) balansering eller reparation av fälgar,
f) reparation av mobiltelefonutrustning,
g) reparation av skador som täcks av förekommande garantier, speciella åtaganden resp. maskinskadeförsäkring som varit gällande när skadan uppstått,
h) skador som uppstått p.g.a. att service utförts av annan aktör än den som godkänts under Avtalet enligt punkten 5, eller
i) montering/demontering av tillbehör samt inkoppling/urkoppling av airbag.

Avtalet omfattar inte heller serviceåtgärder som är nödvändiga till följd av:
j) att fordonstillverkarens anvisningar beträffande drivmedel, vätskor, service och skötsel inte har följts,
k) felaktig användning, bristfälligt underhåll, överbelastning eller felaktig montering av extrautrustning/tillbehör,
l) montering av komponent som avviker från bilens seriemässiga utförande eller som uppstått p.g.a. användande av sådan komponent,
m) brand, kollision, väta, frysning, inkl. skador orsakade av otillräckligt eller felaktigt frysskydd, eller
n) att fordonet varit utsatt för stöld eller inbrott.

7. Holmgrens ansvar för fel
I det fall Köparen är en konsument ansvarar Holmgrens för fel i tjänsten under detta Avtal enligt de regler som följer av Konsumenttjänstlagen.

8. Reklamation
Köparen har inte rätt att åberopa fel i utförd tjänst om inte Köparen lämnar Holmgrens ett meddelande om felet inom skälig tid från det att Köparen märkt eller borde ha märkt felet. Köparen förlorar rätten att åberopa fel om reklamation inte görs inom tre år från utförd service.

9. Befrielsegrunder
Holmgrens är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, pandemi, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller annan liknande omständighet.

10. Betalning
Holmgrens ska fakturera Köparen för avtalad avgift månatligen i förskott till den adress som Köparen uppgivit i Avtalet. Vid utebliven betalning enligt faktura ska Köparen erlägga 2 % dröjsmålsränta per månad samt ersätta Holmgrens kostnader för betalningspåminnelser, inkassoåtgärder eller liknande. Det åligger Köparen att omedelbart skriftligen meddela Holmgrens om fakturering ska ske till annan adress än den som är angiven i Avtalet. För varje faktura tillkommer en avi-avgift om [•] kronor som ska betalas av Köparen. Betalar inte Köparen i rätt tid eller lämnar inte Köparen bilen till Holmgrens i rätt tid för bokat servicetillfälle får Holmgrens inställa servicearbete till dess att Köparen betalar eller bokar nytt servicetillfälle. Köparen ska ersätta Holmgrens för kostnader och andra förluster som inställelsen åsamkar Holmgrens, om Köparen inte visar att dröjsmålet ej beror på försummelse från Köparens sida. Har bilen överlämnats till Holmgrens eller om denna av annan orsak befinner sig i Holmgrens besittning och betalar inte Köparen i rätt tid vad Holmgrens har att fordra på grund av Avtalet, får Holmgrens hålla kvar bilen till dess att Holmgrens har fått betalt eller, vid tvist om betalningen, till dess att Köparen har ställt godtagbar säkerhet för det belopp som Holmgrens har krävt.

11. Överlåtelse av Avtalet
Holmgrens äger rätt att utan Köparens samtycke pantsätta eller överlåta samtliga rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal. Köparen äger inte rätt att utan Holmgrens skriftliga medgivande pantsätta eller överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal.

12. Övrigt
Inledningen av Avtalet i olika avsnitt och åsättande av rubriker ska inte påverka Avtalets tolkning. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

13. Tvist
Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan Köparen som är en konsument vända sig till konsumentvägledningen. Om Köparen är en konsument kan tvist även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvist kan alltid prövas av allmän domstol. På detta Avtal ska svensk rätt tillämpas.