1. OM HOLMGRENS 

A. Vid beställningingår beställaren avtal med och hanteras beställningen av: 

Holmgrens Bil AB, org. nr 556313-6620  
Adress: Box 6030, 550 06 Jönköping 
Tel: 036–34 80 00 
E-post: info@holmgrensbil.se 

Holmgrens Bil AB benämns i dessa villkor ”Holmgrens”. 

B. Holmgrens är godkänt för F-skatt.

2. DEFINITIONER  

A. Med beställare avses i dessa bestämmelser en konsument som på Holmgrens hemsida ingår avtal om köp av vara (med eller utan tillhörande tjänst) för leverans till något av Holmgrens fasta uthämtningsställen.  

B. Med konsumentavsesi dessa bestämmelser en fysisk person som handlar för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. 

3. OM VILLKOREN  

A. Dessa villkor avserbeställningav vara för uthämtning vid något av Holmgrens fasta uthämtningsställen. Villkoren omfattar även köp av tillhörande tjänst. Erbjudna tjänster kan inte köpas separat utan endast tillsammans med en vara. 

B. Beställarenbeställervara och eventuellt tillval i form av tillhörande tjänst på Holmgrens hemsida. I samband med beställning väljer beställaren vid vilket av Holmgrens fasta uthämtningsställen som varan ska avhämtas. 

C. Före attbeställning slutförspå Holmgrens hemsida erhåller beställaren ordersammanställning med uppgifter om varans egenskaper, tillval, pris och villkor för leverans. 

D. Efter attbeställning har slutförts på Holmgrens hemsida men före det att leverans av varan har påbörjats skickas beställningsbekräftelse av Holmgrens till av beställaren angiven e-postadress. Vid köp av tillhörande tjänst har beställaren möjlighet att genom i beställningsbekräftelsen bifogad länk boka tid för utförande av tjänsten. 

E. Holmgrens åtagande är avslutatnär varan har levererats för uthämtning vid av beställaren valt uthämtningsställe och eventuell tillhörande tjänst har utförts.  

F. Holmgrensförbehåller sig rätten att i efterhand justera eventuella felaktigheter i fråga om pris och villkor i övrigt. Holmgrens ska snarast informera beställaren om sådana felaktigheter varpå beställaren har möjlighet att annullera beställningen. 

G. Holmgrensförbehåller sig rätten att neka en order.  

4. LEVERANS 

A. Holmgrens erbjuder leverans till de fasta uthämtningsställen som framgårvid beställning på Holmgrens hemsida. Valt uthämtningsställe framgår av ordersammanställning och av beställningsbekräftelse. 

B. Leveranstid är bl.a. beroende av vid var tid gällande ledtider hos Holmgrens leverantörer, vilket kan innebära att beräknad leveransdag initialt inte kan anges. Har en leveransdag inte avtalats levereras varan inom skälig tid, normaltfyra-sexveckor från den dag då beställning gjordes. Beräknad leveranstid framgår av ordersammanställning och av beställningsbekräftelse. 

C. Beställaren meddelasvia e-post eller SMS när varan är klar för avhämtning. Om beställaren bokat tid för utförande av tjänst kommer köpt vara att kunna avhämtas i samband med att tjänsten utförs.

5. UNDERSÖKNING AV VARAN 

A. Före det att en vara avhämtas vid valt uthämtningsställe och innan eventuell tillhörande tjänst utförs ska beställaren noggrant undersöka varan. 

6. DRÖJSMÅL  

A. Vid leveransförsening skaHolmgrenssnarast underrätta beställaren. Om förseningen är av väsentlig betydelse för en konsument - vid denna bedömning ska såväl tidsaspekten som det egna behovet beaktas - får konsumenten häva beställningen om denne inom skälig tid efter underrättelsen meddelar Holmgrens detta.   

B. Istället för en omedelbar hävning enligt punkten A ovan kankonsumenten istället ge Holmgrens en bestämd tilläggstid för leveransen, vilken måste vara minst fyra veckor. Konsumenten får häva beställningen om varan inte levereras inom tilläggstiden. Har konsumenten uppmanat Holmgrens att leverera får konsumenten alltid häva avtalet om varan inte levereras inom en skälig tid därefter, normalt fyra veckor.  

C. Holmgrensär inte skyldigt att leverera om detta är omöjligt p.g.a. de förutsättningar som anges i 12 § Konsumentköplagen, KköpL.  

D. Enligt 11 § KköpL har en konsument rätt att vid säljarens dröjsmål hålla inne betalningen. Konsumenten kan härutöver välja mellan att kräva att näringsidkaren fullgör köpet enligt 12  KköpL och att häva avtalet enligt 13 § KköpL. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 14 § KköpL. 

E. Har varan avlämnats för sentfår konsumenten häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av dröjsmålet endast under förutsättning att denne senast inom skälig tid efter det att konsumenten fick kännedom om avlämnandet genom reklamation underrättar näringsidkaren om att han vill åberopa dröjsmålet. 

7. FELANSVAR  

A. Holmgrens ansvar för fel i vara följer avKköpL. 

B. Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas till konsumenten. Holmgrens svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inteannatvisas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. 

C. Ärvaran felaktig får konsumenten hålla inne betalningen enligt 25  KköpL. Konsumenten får vidare kräva att Holmgrens avhjälper felet eller vidtar omleverans enligt 26 § KköpL. Konsumenten har även rätt att göra avdrag på priset enligt 28 § KköpL eller häva avtalet enligt 29 § KköpL. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av Holmgrens enligt vad som sägs i 30 § KköpL. 

D. En konsument har rätt att välja avhjälpande elleromleveransom detta kan ske utan oskäliga kostnader för Holmgrens.  

E. Kräver konsumenten prisavdrag eller hävning har Holmgrens rätt att avhjälpa felet ellerföretaomleverans om detta görs inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten.  

F. Vid fel bör beställaren reklamera felet hos Holmgrens så snart som möjligt. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att en konsument har märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation som sker inom två månader från det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. 

8. PRIS 

A. Aktuella priser för erbjudna varor och tjänster framgår av Holmgrens hemsida. Priserna är angivna inklusive moms.  

B. Det avtalade priset förköpoch leverans av vara samt eventuell tillhörande tjänst framgår av ordersammanställning och av beställningsbekräftelse.   

9. PRISÄNDRING  

A. Om skatter, tullar eller offentliga avgifter höjs efter avtalets tecknande och detta påverkar det avtalade priset enligt8B ska beställaren betala ett pristillägg som motsvarar höjningen om denna överstiger 1000 kronor. Sänkningar av skatter etc. ska komma beställaren till godo genom ett prisavdrag om sänkningen överstiger 1 000 kronor.  

B. Vid en prishöjning av någon annan orsak som ligger utanför Holmgrens kontroll ochsomHolmgrens inte heller kunnat förutse och som inträffar mer än fyra månader från avtalets ingående ska beställaren betala ett pristillägg som motsvarar höjningen. En konsument har dock i ett sådant fall rätt att frånträda avtalet om pristillägget överstiger två procent. Sänkning av priset ska komma beställaren till godo genom ett prisavdrag med motsvarande belopp.  

C. Prishöjning får inte ske efter avtalad leveranstidpunkt i andra fall än där leveransförseningen beror på orsaker utanför Holmgrens kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder det inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

10. VILLKOR FÖR BETALNING 

Holmgrens erbjuder följande betalningssätt, vilka också framgår av Holmgrens hemsida: 

A. Kortbetalning
Holmgrens accepterar betalning med VISA och Mastercard.

B. Faktura
Holmgrens accepterar betalning efter faktura via Resurs Bank, i enlighet med de närmare villkor som Holmgrens och Resurs Bank från tid till annan föreskriver. Aktuella villkor framgår av Holmgrens hemsida.  

11. ÅNGERRÄTT 

A. En konsument har enligtlag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”) rätt att ångra sin beställning av en vara genom att lämna Holmgrens meddelande om detta inom 14 dagar från att konsumenten fått varan i sin besittning.  

B. En konsument harvidare rätt att ångra sin beställning av tillhörande tjänst genom att lämna Holmgrens meddelande om detta inom 14 dagar från och med den dag avtal om beställning av tjänst träffades. Ångerrätten gäller inte för tjänst som fullgjorts. Detta gäller endast under förutsättning att Holmgrens har inhämtat konsumentens uttryckliga samtycke till att tjänsten börjar utföras under ångerfristen och att konsumenten lämnat sitt samtycke till att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. 

C. Ångerrätten utövas genom att konsumentenlämnarHolmgrens ett klart och tydligt meddelande om detta eller genom ifyllande av formulär på Holmgrens  För det fall ångerrätten utövas genom att konsumenten lämnar meddelande genom Holmgrens hemsida, ska Holmgrens utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. 

D. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till Holmgrens. Varan ska återlämnas till samma Holmgrens-anläggning vid vilken varan uthämtades.

E. Om konsumenten utövar sin ångerrätt skaHolmgrensåterbetala det konsumenten eventuellt har betalat. Återbetalning ska ske utan dröjsmål och inom 14 dagar från den dag Holmgrens underrättades om konsumentens beslut att frånträda avtalet. Holmgrens är dock inte skyldigt att återbetala vad konsumenten betalat förrän Holmgrens tagit emot varan från konsumenten eller konsumenten visat att varan sänts tillbaka. 

F. Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten i förekommande fall ersätta Holmgrensför (i)en varas värdeminskning i den mån den beror på att konsumenten hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, samt (ii) en proportionell andel av det avtalade priset enligt 8B, i den mån priset är skäligt, för en tjänst som delvis utförts innan konsumenten utövade ångerrätten, under förutsättning att konsumenten uttryckligen har begärt att tjänsten skulle börja utföras under ångerfriste 

Den proportionella andelen av det avtalade priset beräknas utifrån kostnaden för de moment av tjänsten som redan har utförts vid konsumentens utövande av ångerrätten. 

12. UTEBLIVEN AKTIVITET PÅ BESTÄLLARENS SIDA  

A. För det fall beställaren inte hämtar ut beställd varahar Holmgrens utöver vad som framgår av 11F rätt till ersättning för återsändande och återställande av aktuell vara. 

13. KREDITUPPLYSNING M.M. 

A. En kreditupplysning och identitetskontroll kommer att genomföras. Information om att upplysning gjorts kommer att skickas via post, e-posteller SMS.   

14. TVIST  

A. Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan en konsument vända sig till konsumentvägledning, sin motororganisation eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol.
 
B. Information från Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister finns tillgänglig här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

100.28.2.72