Holmgrens Bil

Personuppgiftspolicy

 

INTRODUKTION

Holmgrens Bil (Holmgrens Bil i Småland AB, Holmgrens Bil i Göteborg AB och Holmgrens Bil AB) tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. Denna integritetsskyddspolicy syftar till att informera dig om vår personuppgiftsbehandling vi för om dig. Personuppgifter är alla personidentifierade uppgifter, så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordningen (GDPR). Läs nedanstående noggrant för att förstå våra synpunkter och metoder avseende vår personuppgiftsbehandling. Vi är personuppgiftsansvarig för vissa personuppgifter som du kan komma att lämna ifrån dig inom ramen för vår kundrelation. För andra behandlingar är av personuppgifter är distributören/importören personuppgiftsansvarig. Du hittar länkar till deras integritetsskyddspolicys längst ner på sidan.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Holmgrens Bil, du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via dataskydd@holmgrensbil.se. Dataskyddsombudet (DSO) på Holmgrens Bil är Secify, du kontaktar dem via DSO@secify.net.

 

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier och typer av uppgifter kan komma att samlas in om dig genom olika tjänster och kontaktvägar som beskrivs i denna policy.

Kategori av personuppgift

Typ av personuppgift

Kontaktuppgifter

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, titel

Personlig information

Personnummer, körkortsuppgifter, förfrågningar, Chassinummer, Registreringsnummer

Identifieringsdata

Kundnummer, kontraktsnummer

Kundhistorik

Kundnöjdhet, offerter, offertförfrågningar, garantiinformation, betalningsuppgifter, avbetalning, avtalslängd, försäkringsinformation, köp, servicehistorik, konsultation, kampanjhistorik, kundtjänsthistorik, fordonsdata så som: modell, konfiguration, inköpsdatum, registreringsdatum, registreringsnummer, orderdatum, leveransdatum

Hemside- och social media-data

Cookies, användare av social media, kontaktuppgifter vid kontakt via socialmedia

Information om fordonskonfigurering

Funktioner, inställningar

Teknisk fordonsinformation

Uppgifter om motor och system

Kreditinformation och information för att förhindra bedrägerier

Körkort, fakturainformation, transaktionsinformation, utebliven betalning till oss, kreditscoring

Försäljnings- och serviceinformation

Information kopplad till inköp, support och service, inklusive klagomål och krav

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

För att vi ska kunna utföra våra tjänster måste du som kund lämna vissa typer av uppgifter till oss. Förutom de uppgifter du själv lämnat till oss kan vi behöva samla in andra eller kompletterande uppgifter om dig eller ditt fordon. Det kan t.ex. handla om uppgifter från bilens dator, kompletterande fordons/ägaruppgifter från Transportstyrelsens, Vägtrafikregister eller uppgifter från distributör/importör och tillverkare. 

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter finns sparade hos oss eftersom du ingått avtal, planerar att ingå avtal med oss, varit i kontakt med oss, lämnat dina personuppgifter på vår webbplats och i vissa fall för att vi erhållit uppgifterna från en tredje part. Den rättsliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och i vissa fall samtycke. Vi behandlar dina personuppgifter i avtalssyfte, administrering av dina köp och/eller för att informera dig om erbjudanden och kampanjer eller annan information som kan vara av intresse för dig.

Behandling som utförs med fullgörande av avtal som rättslig grund

 • När du som kund till oss gör ett köp av en vara eller tjänst och därmed ingår ett avtal med oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera vårt kundförhållande (avtalsförhållande). Det kan gälla t.ex. köp av bil eller reservdelar eller beställning av service- eller verkstadstjänster. Vår behandling av personuppgifter får dessa ändamål omfattar vanligen såväl dina namn- och kontaktuppgifter som uppgifter om ditt fordon och dina kort- och betalningsuppgifter m.m.
 • Ofta behöver vi redan innan ett avtal ingås behandla dina personuppgifter. Det gäller t.ex. när vi ger offert på̊ ett arbete eller när vi i förekommande fall gör en kreditprövning.
 • Vi kan tillsammans med distributör/Importör och tillverkare behöva hantera åtaganden kopplade till garantier eller reklamationer. I sådana ärenden behandlar vi vanligen dina namn-kontakt- samt fordonsuppgifter.
 • I syfte att kunna kommunicera olika ärenden direkt kopplade till ditt biläggande behöver vi och distributör/importör behandla dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla kommunikation av återkallelser, garantier, servicerelaterade ärenden samt besiktnings- och försäkringsrelaterade ärenden.

Behandlingar som genomförs för uppfyllande av rättslig förpliktelse

 • Vissa personuppgifter är vi, distributör/importör och tillverkare förpliktade att behandla enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det handlar t.ex. om fakturor, avtal och köphistorik som vi sparar i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag och skattelagstiftning.
 • Vi kommer att behandla och föra vidare vissa uppgifter som du gett oss för att vi ska kunna leva upp till Lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
 • Dina person- och fordonsuppgifter behandlas även för att distributör/importör och tillverkaren ska kunna leva upp till sitt producent- och produktsäkerhetsansvar.

Behandlingar som genomfors efter en intresseavvägning

 • Vi och distributören/importören har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera och marknadsföra tjänster och produkter relevanta för vår kundrelation och för ditt bilägande. För denna typ av kommunikation behandlar vi därför normalt dina person- och fordonsuppgifter men i förekommande fall även köphistorik. Du har som kund alltid rätt att med vissa begränsningar avsäga dig sådan kommunikation genom att meddela avsändaren.
 • För att kunna möjliggöra för framtida ägare av ett fordon samt tillverkaren och distributör/importör att se och följa bilens service- och reparationshistorik m.m. behandlar vi uppgifter från ditt fordon som t.ex. utförd service, utförda reparationer, körsträcka, diagnosuppgifter etc.
 • För de fall du som ägare ingår avtal om bilfinansiering och/eller olika försäkringstjänster direkt med aktuella banker/försäkringsbolag är det vårt berättigade intresse att tillsammans med distributör/importör behandla dina personuppgifter i syfte att kunna följa upp och administrera dessa tjänster.

Behandlingar som genomförs efter samtycke

 • Vissa behandlingar av dina personuppgifter sker enbart efter att du gett ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. När du t.ex. väljer att ta del av ett nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter enbart efter ditt uttryckliga samtycke.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer tydliga gallringsrutiner. Vi behandlar dina personuppgifter enbart så länge det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, praxis eller myndighetsbeslut och strävar alltid efter att minimera lagringstiden samt att behandla uppgifterna på̊ ett säkert sätt.

Personuppgifter som vi behöver behandla för att fullgöra avtalsförhållandet med dig behandlas som utgångspunkt under hela avtalsförhållandet och så länge det krävs för att fullgöra våra åtaganden mot dig. Enligt Bokföringslagen och tillämplig skattelagstiftning sparar vi bokföringshandlingar m.m. i minst sju år.

För att kunna hantera dina lagstadgade rättigheter såsom reklamationer, garantiärenden etc. sparar vi dina person- och fordonsuppgifter under hela garantitiden eller så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag, myndighetsbeslut eller instruktioner från tillverkaren.

Fordonsuppgifter inklusive information om genomförd service och reparationsärenden kan komma att sparas under hela bilens livslängd i syfte att ge framtida ägare historik om bilen.

Uppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte sparas under hela kundförhållandet eller så länge det är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning, marknadsföringslag eller praxis. Om du gett ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter i marknadsföringssyfte sparar vi uppgifterna som längst till 5 år eller tills dess du återtar ditt samtycke. Vi kan komma att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte med intresseavvägning som rättslig grund, reglerna för detta är:

Vid köp av ny bil 

5 år efter köp

Vid köp av begagnad bil

3 år efter köp

Vid köp av service och reparation

2 år efter köp 

Vid kontakt (t.ex. offertförfrågan, besök på anläggning m.m.)

1 år efter kontakt 

 

*Inaktivitet: Avtalet du tecknat med oss har utgått, du har inte kontaktat oss eller gjort något köp.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Distributör/importör/tillverkare

Information om ditt fordon och viss information om ägare/brukare delas med distributör/importör samt tillverkaren i syfte att administrera tjänster kopplade till fordonet och bilägandet samt att i förekommande fall fullgöra rättsliga förpliktelser kopplade till t.ex. produktsäkerhet. Exempel på sådana behandlingar är t.ex. administration av återkallelser, garantiärenden samt rapportering av statistik etc. Uppgifter delas med distributör/importör som kan komma att kommunicera med dig som kund i olika ärenden kopplade till ditt bilägande. Du har som kund alltid möjlighet att med vissa begränsningar avsäga dig sådan kommunikation genom att meddela avsändaren.

Banker/Försäkringsbolag

För att genomföra avbetalningsköp, kreditupplysningar eller betalningar delar vi dina personuppgifter med banker och kreditupplysningsföretag. Motsvarande gäller vid köp av försäkringstjänster av försäkringsbolag. 

Transportstyrelsen

Köp av fordon ska enligt lag registreras i Transportstyrelsens vägtrafikregister. 

Personuppgiftsbiträden

Dina uppgifter delas i förekommande fall med våra, såväl som distributören/importörens personuppgiftsbiträden, t.ex. externa tjänste- och systemleverantörer. Samtliga dessa förhållanden är reglerade genom personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enbart enligt instruktion och för angivna syften och ändamål.

Dina uppgifter lagras som regel vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i EU. De uppgifter vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras på en plats utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett exempel på sådan överföring och lagring är att Zapier lagrar dina personliga uppgifter på servrar i USA. Dessa servrar ägs och underhålls av Zapier. 

Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av våra tjänster, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeurehändelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den för att utföra sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Vilka rättigheter har du?

 • Du kan närsomhelst återta ditt samtycke om du givit oss ditt samtycke för en personuppgiftsbehandling
 • Du har rätt att radera dina personuppgifter (med förbehåll för vissa undantag).
 • Du har rätt att göra invändningar mot en personuppgiftsbehandling om du anser att vi behandlat dina personuppgifter fel.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga.
 • Du har rätt att begära utdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig kostnadsfritt 1 ggr/år. 
 • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta dataskydd@holmgrensbil.se. Holmgrens Bil i Småland svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan. Om du har frågor gällande Holmgrens Bil personuppgiftsbehandling kontakta vårt Dataskyddsombud, Secify, via DSO@secify.net.

Marknadsföring

Om du samtyckt till direktmarknadsföring har du givit ditt medgivande att du vill ha information om Holmgrens Bils produkter, tjänster, kampanjer och/eller nyhetsbrev via e-post, SMS eller telefonsamtal. Samtycket gäller under fem års tid. Du har rätt att närsomhelst återta ditt samtycke. Vi inhämtar även samtycke för GA:s vägnar.

Ytterligare information

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna integritetsskyddspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya policys. Denna integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-08-09.

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion. Om du anser att vi på något sätt anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till datainspektionen@datainspektionen.se.

Våra distributörers/importörers integritetsskyddspolicys

Distributör/Importör

Länk

BMW

https://www.bmw.se/sv/sidfot/metanavigation/data-privacy.html

 

FCA-Group (Fiat, Alfa och Jeep)

https://www.fcagroup.com/en-US/footer/Pages/privacy.aspx

Hyundai

https://www.hyundai.se/privacy

 

Mazda

https://www.mazda.se/hantering_av_personuppgifter/

 

Mitsubishi

https://mitsubishimotors.se/om-mitsubishi/sekretesspolicy

 

Nissan

https://www.nissan.se/gdpr.html

 

Opel

https://www.opel.se/tools/sekretesspolicy-och-information-om-cookies.html

Peugot

https://media-ct-ndp.peugeot.com/file/74/1/personuppgiftspolicy-se.pdf

 

Subaru

 

http://www.subaru.se/about-subaru/Information/privacy-notice/

 

BILDRÄTTIGHETER OCH COPYRIGHT

Bilder och texter du hittar i våra olika kanaler är upphovsrättsligt skyddade och omfattas av svensk och internationell lagstiftning om upphovsrätt. Holmgrens Bil AB äger, alternativt har nyttjanderätt till dessa rättigheter. Det är därmed förbjudet att utan tillstånd kopiera, helt eller i delar, text och bilder på hemsidan eller i våra sociala media-kanaler. Har du frågor kring användning av vårt material är du välkommen att kontakta oss via marknad@holmgrensbil.se.

 

COOKIES

 

44.201.97.0