En hållbar arbetsgivare
6 dec 2022

En hållbar arbetsgivare

Den mest betydande insats vi har sett under åren kopplat till vårt hållbarhetsarbete är att vi på Holmgrens Bil investerar i vår personal och erbjuder kompetens- och ledarskapsutveckling. Identifierade skaderisker för våra medarbetare återfinns främst i våra verkstäder och bilhallar. Hanteringen av elbilar i verkstäderna kräver nya säkerhetsrutiner och riktlinjer samt krav på ökad kompetens hos våra medarbetare.

 

En gemensam kultur

Såväl ledningsgrupp som HR har ett stort engagemang i att utveckla våra ledare på Holmgrens Bil. Vår övertygelse är att engagerade och kompetenta ledare är en grundförutsättning för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas. Vi har haft stort fokus under 2021 på att utveckla våra plats- och servicechefer genom ett internt ledarprogram. Att skapa en gemensam företagskultur där vi alla lever efter vår värdegrund är ett av Holmgrens Bils strategiska mål, och våra värderingar har därför en given plats i alla våra ledarskapsutbildningar. Att förstå innebörden av och leva efter våra värderingar är ett ständigt pågående arbete för både chefer och medarbetare, och under 2022 är vårt mål att förstärka våra interna utbildningar för nya och befintliga medarbetare.

 

"Ett fokusområde under 2021 har varit ledarskapsutveckling för att skapa ytterligare förutsättningar för våra ledare och medarbetare att växa i sina roller."

Annika Duvek HR & Servicemarknadsdirektör Holmgrens Bil

 

Jämställdhet och mångfald

Det är vårt ansvar som arbetsgivare att se till att jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering ska genomsyra vår verksamhet och att våra medarbetare har lika förutsättningar att nå sin fulla potential. Vi på Holmgrens Bil vet att människor med olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa det innovativa klimat som krävs för långsiktig affärsmässig framgång.

Inför 2021 lyftes Jämställdhet och Mångfald som en enskild framgångsfaktor i Holmgrens Bils Strategi, som sträcker sig till 2022. Sammanfattningsvis är mångfald ett vitt begrepp. På Holmgrens Bil har vi en bredd av olika nationaliteter på huvuddelen av våra anläggningar och vi har en jämn fördelning av olika åldersgrupper över hela företaget. En utmaning för oss är att bilbranschen är kraftig mansdominerad. För att jämställdhet ska ha en given plats på vår agenda är vårt uppsatta mål att öka antalet kvinnliga chefer med 25 %. 

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete

Vi på Holmgrens Bil vill lägga fokus på frisknärvaro hellre än på sjukfrånvaro. Vi arbetar proaktivt med hälsoaspekterna kopplade till arbetsbelastning. Vi prioriterar det systematiska arbetet med medarbetartrivsel och arbetsmiljöfrågor, bland annat genom våra skyddsronder, medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal. Varje medarbetare på Holmgrens Bil genomgår även en friskundersökning via företagshälsovården vart tredje år som gör att vi kan följa upp om vår arbetsmiljö har en inverkan på våra medarbetares allmänna hälsotillstånd.

 

"Holmgrens Bil frisknärvaro 2021 är 95,2%"

Annika Duvek HR & Servicemarknadsdirektör Holmgrens Bil

 

Holmgrensandan

Under 2022 ska vi påbörja ett Ambassadörsprogram på Holmgrens Bil. Syftet är att få veta hur våra medarbetare uppfattar oss som företag och att minska avståndet mellan verksamheten och ledningen genom dialog och ett omvänt mentorskap. Med Ambassadörsprogrammet vill vi ge våra medarbetare förutsättningar att vara kulturbärare och sprida medvetenhet kring våra värderingar i verksamheten.

Resultat 2021

  • Personalomsättning för 2021 23,4 %
  • Frisknärvaro 95,2 % / Sjukfrånvaro 4,8 %
  • 9 % av cheferna är kvinnor, d.v.s. 4 av 43
  • Genomfört ledarprogram för platschefer och servicechefer
  • Breddad mångfald genom nyrekryteringar
  • 82 % tycker att Holmgrens Bil är på väg åt rätt håll

 

Liknande artiklar Alla artiklar

Karriärresa på Holmgrens Bil

Philip Edholms karriärresa symboliserar våra medarbetares utvecklingsmöjligheter inom företaget. Läs mer om vad som driver honom i sina två roller och vad han uppskattar mest med företagskulturen.
Information

Holmgrens Bil Växjö besöker Ljungby

Säg hej till oss i vårsolen den 4-6 maj. Våra säljare Oscar Qvant och Rasmus Holmqvist besöker torget i Ljungby och ger dig chansen att provköra din nya favoritbil! Upplev våra BMW bilar och Ford t...
Information
Event

Tesla till vår skadeverkstad i Jönköping

Tesla tecknar avtal med Holmgrens Bil Skadeverkstad i Vättersnäs i Jönköping. Vi blir därmed en så kallad TABS, en Tesla Approved Body Shop (auktoriserad Tesla-skadeverkstad). 
Nyhet
Information
Elbil
34.239.158.223